evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Нов приклучок за дистрибуиран производител

Вашата намера да инвестирате во производство на електрична енергија од обновливи извори ја сметаме за позитивен и правилен чекор кон одржливиот развој и здравата животна средина.
Како инвеститор во производство на електрична енергија од обновливи извори имате право на користење на преференцијална тарифа за производство на електрична енергија од обновливи ивори утврдена од Регулаторна комисија за енергетика.
Пред да добиете право за користење на тарифите, неопходно е да ги обезбедите потребните лиценци и овластувања и да се приклучите на дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија.
Ние сме ваш партнер во обезбедување на приклучок на производствениот објект на дистрибутивната мрежа.

Барање на согласност за приклучување на дистрибуиран производител
Барање за ставање под напон

Листа на правни лица за проектирање и-или изведување нестандарден надворешен приклучок за изолиран корисник