evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Дистрибуција со електрична енергија


Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковна величина

Единица

MV1

MV2

LV1.2

LV1.1

LV2

Активна моќност kW 74,86  151,80 217,98    
Активна ел.
енергија
kWh 0,2298 0,2865 0,3452 1,1162 1,8864
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh 0,0098 0,0325 0,0559