evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Снабдување со електрична енергија

ЕВН Македонија постапува во согласност со регулативите и подзаконските акти од Законот за енергетика. Согласно со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетската дејност и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи во прилог се цените за сите групи на бизнис потрошувачи.Потрошувачи на низок напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
време

Подгрупа(I)
тарифен
степен

Подгрупа(II)тарифен
степен

Јавно
осветлување

Активна моќност kW    745,76    
Активна ел.
енергија
kWh ВТ 3,57 8,63 5.56
НТ 1,75    
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  0,88  1.64  
НТ  0.45    


Потрошувачи на среден напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
Време

35 kV директни

35 kV

10(20) kV
 6 kV

Активна моќност kW   943,62  994,66  767.14
Активна
ел. енергија
kWh ВТ 2.33 2.92  3.22
НТ 1.17  1.51  1.58
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  0.57 0.76  0.71
НТ  0.22  0.37  0.44


Според одлуката на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2018.