evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Набавка на електрична енергија

Одделот за Планирање и набавка на електрична енергија е структурен дел од организациската целина на ЕВН Македонија. На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска истите.
 


Јавен отворен повик 03/14 
Јавен отворен повик за покажување на интерес за склучување на рамковен договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа

Останати документи:
 1. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
 2. Решение за одобрување на правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
 3. Рамковен договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
 4. Индивидуален договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
 5. Изјава за прифаќање на условите за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа

Јавен отворен повик 04/14
Јавен отворен повик за покажување на интерес за склучување на рамковен договор за покривање на потребите на тарифните потрошувачи

Останати документи: 
 1. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи
 2. Решение за одобрување на правилата за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи
 3. Рамковен договор за покривање на потребите за тарифните потрошувачи
 4. Индивидуален договор за покривање на потребите за тарифните потрошувачи
 5. Изјава за прифаќање на условите за покривање на потребите за тарифните потрошувачи
   
За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:

Телефон: +389 2 3205 000 42566
                   +389 2 3205 000 41016
Факс:         +389 2 3216 471
е-пошта:    [email protected]