evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Дистрибуција со електрична енергија


Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковна величина

Единица

MV1

MV2

LV1.2

LV1.1

LV2

Активна моќност kW 109,79  209,71 321,32    
Активна ел.
енергија
kWh 0,3170 0,3933 0,4654 1,5766 2,0521
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh 0,0166 0,0472 0,0760    

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2021.