evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Снабдување со електрична енергија

ЕВН Хоме постапува во согласност со регулативите и подзаконските акти од Законот за енергетика. Согласно со Одлуката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН Хоме ДОО Скопје во прилог се цените за сите групи на бизнис потрошувачи:


Потрошувачи на низок напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
време

Подгрупа(I)
тарифен
степен

Подгрупа(II) тарифен
степен

Јавно
осветлување

Активна моќност kW    900,27    
Активна ел.
енергија
kWh ВТ 4,31 10,42 6,71
НТ 2,11    
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  1,06  1,98  
НТ  0,54    


Потрошувачи на среден напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
Време

35 kV директни

35 kV

10(20) kV
 6 kV

Активна моќност kW   1139,12  1200,73  926,08
Активна
ел. енергија
kWh ВТ 2,81 3,52  3,89
НТ 1,41  1,82  1,91
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  0,69 0,92  0,86
НТ  0,27  0,45  0,53

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2021.

Потрошувачи кои се снабдуваат од Снабдувач во краен случај
2021
Јануари 5,22 денари/kWh
Февруари 4,71 денари/kWh
Март 5,09 денари/kWh
Април 5,82 денари/kWh
Мај 5,54 денари/kWh
Јуни 7,21 денари/kWh
Јули 8,78 денари/kWh
Август 10,06 денари/kWh
Септември 12,50 денари/kWh
Октомври 18,24 денари/kWh

Октомври 2021

Цени и начини на набавка на електрична енергија од страна на Снабдувач во краен случај

Енергија (kWh)

Цена (денари/kWh)

18.732.332 7,676

Вкупна количина на испорачана електрична енергија од страна на Снабдувачот во краен случај

Енергија (kWh)

Цена (денари/kWh)

13.803.294 18,200

Број на мерни места кои се снабдуваат од снабдувач во краен случај
5.251