evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Снабдување со електрична енергија

ЕВН Хоме постапува во согласност со регулативите и подзаконските акти од Законот за енергетика. Согласно со Одлуката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН Хоме ДОО Скопје во прилог се цените за сите групи на бизнис потрошувачи:


Потрошувачи на низок напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
време

Подгрупа(I)
тарифен
степен

Подгрупа(II) тарифен
степен

Јавно
осветлување

Активна моќност kW    745,76    
Активна ел.
енергија
kWh ВТ 3,57 8,63 5.56
НТ 1,75    
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  0,88  1.64  
НТ  0.45    


Потрошувачи на среден напон
      Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
Време

35 kV директни

35 kV

10(20) kV
 6 kV

Активна моќност kW   943,62  994,66  767.14
Активна
ел. енергија
kWh ВТ 2.33 2.92  3.22
НТ 1.17  1.51  1.58
Прекумерно превземена реактивна
ел. енергија
kVArh ВТ  0.57 0.76  0.71
НТ  0.22  0.37  0.44

Потрошувачи кои се снабдуваат од Снабдувач во краен случај
2019
Јули 5,07 денари/kWh
Август 5,41 денари/kWh
Септември 5,14 денари/kWh
Октомври 5,26 денари/kWh
Ноември 4,06 денари/kWh
Декември 3,79 денари/kWh
2020
Јануари 4,90 денари/kWh
Февруари 3,69 денари/kWh

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2019 до 31.12.2019 година.