evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Снабдување со електрична енергија

ЕВН Хоме постапува во согласност со регулативите и подзаконските акти од Законот за енергетика. Согласно со Одлуката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје во прилог се цените за домаќинствата:

Домаќинства
   Тарифен став (денари)

Пресметковна величина

Единица

Тарифно
Време

Едно тарифно

Дво тарифно

Активна моќност kW      
Активна
ел. енергија
kWh ВТ 4,77 5,95
НТ   2,99
 


Евтина тарифа: секој работен ден и сабота од 14:00 до 16:00 и 22:00 до 07:00 наутро, а во недела евтината тарифа трае во текот на целиот ден сѐ до понеделник во 07:00 наутро.

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.08.2020.